Redovisningsekonom – Internationell inriktning 400 YH poäng Distans

yh_staende_vit

START:
2016-08-29
VARAKTIGHET:
2 År
NAMN:
Redovisning
OMFATTNING:
400 YH Poäng, distans
SISTA ANSÖKS DATUM:
2016-05-31

Program

Redovisningsekonom – Internationell inriktning

PROGRAMANSVARIG:

Miro Nizich, Auktoriserad redovisningskonsult

Denna kurs ska ge grundläggande kunskaper och färdigheter i periodiseringar. Den studerande ska utföra periodiseringar som ligger till grund för bokslutet. Kursen ska vidare visa på sambandet mellan redovisning och beskattning.

I kursen ingår följande moment

 • Periodisera intäkter och kostnader
 • Periodisera anläggningstillgångar
 • Periodisera varu- och materialförbrukning
 • Förstå och hantera IT baserade redovisningsprogram
 • Stämma av samtliga konton i kontoplanen
 • Upprätta bokslut för mindre bolag
 • Förstå bokslutsplaneringen och hur den påverkar beskattningen i företaget

Denna kurs ska ge ingående kunskaper om bokföring, bokslutsteknik samt internredovisning.

I kursen ingår följande moment

 • Fördjupade kunskaper om interimsfordringar och skulder
 • Fördjupade kunskaper om beräkning och bokföring av skatt
 • Känna till riskhantering när det gäller penningplacering
 • Fördjupade kunskaper om värdering av tillgångar och skulder
 • Fördjupade kunskaper i IT baserade redovisnings- och bokslutssystem
 • Ha kunskap om att tillämpa de lagar som reglerar företagens redovisning, rapportering och

Beskattning

 • Förstå grunderna för internredovisning
 • Kunna redovisa och bokföra direkta och indirekta kostnader
 • Ha kunskap om produktredovisningen i olika företag
 • Kunna redovisa med hjälp av kostnadsställen

Denna kurs ska ge fördjupade kunskaper om bokföring, bokslutsteknik samt ge kunskap i att kunna upprätta årsredovisningshandlingar genom ett IT-baserat bokslutsprogram. Vidare ska kursen ge den studerande fördjupade kunskaper i Bokförings- och Årsredovisningslagen.

I kursen ingår följande moment

 • Arbeta med prognoser i redovisningen
 • Ha kunskaper om de lagar som reglerar företagets redovisning och beskattning
 • Ställa upp en årsredovisning med noter och kommentarer i IT baserade redovisnings- och

Bokslutssystem

 • Självständigt göra ett bokslut för olika företagsformer i ett bokslutsprogram
 • Periodisera företagets intäkter och kostnader i ett bokslutsprogram
 • Värdera tillgångar i ett bokslutsprogram
 • Analysera ett bokslut med hjälp av nyckeltal
 • Få insikt hur revisionsarbetet går till
 • Ha kunskap om bokslutsplanering i ett bokslutsprogrammet

Denna kurs ska ge grundläggande kunskap om beskattning samt förståelse för sambandet mellan redovisning och beskattning. Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter i beskattning av privatpersoner och enskilda näringsidkare.

I kursen ingår följande moment

 • Att upprätta deklarationer för privatpersoner
 • Kunskap om fastighetsbeskattning
 • Kunskap om beskattning och försäljning av bostadsrätt och småhus
 • Kunskap om beskattning och försäljning av aktier
 • Kunskap om reglerna för förmånsbeskattning
 • Kunskap om reglerna för kostnadsersättningar
 • Att upprätta deklarationer för enskilda näringsidkare
 • Kunskap om reglerna för representation och gåvor
 • Kunskap om regler för mervärdesskatt
 • Kunskap om mervärdesskatt vid handel med EU-länder

Denna kurs ska ge grundläggande kunskap om beskattning för juridiska personer. Vidare ska den studerande känna till hur bolagsmännen i handelsbolag samt aktiebolag beskattas.

I kursen ingår följande moment

 • Att upprätta deklarationer för handelsbolag
 • Att upprätta deklarationer för bolagsmännen i ett handelsbolag
 • Att upprätta deklarationer för aktiebolag och ekonomiska föreningar
 • Att upprätta deklarationer för bolagsmännen i aktiebolag och ekonomiska föreningar
 • Kunna göra skatteberäkningar för aktiebolag och ekonomiska föreningar
 • Kunna göra skatteberäkningar för bolagsmännen i ovannämnda bolag
 • Kunskap om resultatreglering

Denna kurs ska ge kunskaper om företagsekonomiska grundprinciper och grundläggande ekonomiska begrepp. Vidare ska kursen ge den studerande kunskaper i produktkalkylering samt kunna analysera ett företags kostnader och intäkter med hjälp av olika ekonomiska beräkningar.

I kursen ingår följande moment

 • Göra produktkalkyler enligt divisions-, rest-, ekvivalent, påläggskalkyl
 • Få förståelse för ekonomistyrningen
 • Få kunskap om ekonomiska grundbegrepp
 • Onlineutbildning i Excel med diplomering via Learnesy (www.learnesy.com)
 • Att använda Excel när man gör beräkningar inom ekonomistyrningen
 • Kunskap om resultatplanering

Denna kurs ska ge kunskaper i ekonomiska beslut avseende företagens investeringsbehov.

Vidare ska den ge kunskap om hur man tar fram beslutsunderlag för dessa investeringar. Ett annat mål för denna kurs är att ge den studerande kunskap om ett företags finansieringsbehov.

I kursen ingår följande moment

 • Göra olika typer av investeringskalkyler
 • Behärska Excel vid beräkning av investeringskalkyler
 • Onlineutbildning i Excel med diplomering via Learnesy (www.learnesy.com)
 • Kritiskt kunna tolka och granska en investeringskalkyl
 • Beräkna ett företags behov av kapital med hjälp av olika ekonomiska metoder
 • Känna till de vanligaste finansieringskällorna som ett företag har tillgång till
 • Göra en kassaflödesanalys

Denna kurs ska ge kunskaper i ekonomisk planering, bl a ska den studerande kunna upprätta olika typer av budgetar. Vidare ska den studerande kunna beräkna en mängd nyckeltal och göra bedömningar av företagets ekonomi utifrån dessa tal

I kursen ingår följande moment

 • Upprätta en resultatbudget samt göra jämförelser i tid
 • Upprätta en likviditetsbudget samt göra jämförelser i tid
 • Upprätta prognoser samt kritiskt följa upp dessa
 • Behärska Excel vid beräkning av olika typer av budgetar
 • Beräkna olika former av nyckeltal samt tolka dess resultat
 • Analysera ett företags finansiella styrka och betalningsförmåga

Denna kurs ska ge den studerande grundläggande kunskaper i hur rättssystemet i Sverige fungerar. Vidare ska den studerande känna till avtalslagen, köp- och konsumentlagstiftningen samt köp och försäljning av fast egendom

I kursen ingår följande moment

 • Redogöra för en del juridiska begrepp
 • Redogöra för hur den svenska rättsordningen fungerar
 • Redogöra för äganderättens innebörd
 • Redogöra för hur lagar och avtal påverkar företagande
 • Redogöra för hur köp- och konsumenträtt påverkar företagande
 • Redogöra för reglerna om köp och försäljning av lös och fast egendom
 • Redogöra för hur krediträtten påverkar företagande
 • Redogöra för reglerna om fordringar, betalningar och exekution

Denna kurs ska ge den studerande grundläggande kunskaper i associationsrätt, bokföringslagen och årsredovisningslagen.

I kursen ingår följande moment

 • Fördjupade kunskaper i associationsrätt med tyngdpunkt på den lagstiftning som gäller för aktiebolag
 • Kunskap om vad är stiftelse är och hur man bildar en sådan
 • Kunskap i hur man bildar en ekonomisk förening
 • Kunskap i hur man bildar en ideell förening
 • Vara förtrogen med gällande lagar och regler för mervärdesskatt
 • Ingående kunskaper om bokföringslagen
 • Ingående kunskaper om årsredovisningslagen

Denna kurs ska ge den studerande förmågan att hantera löner i ett lönerapporteringssystem.

Vidare ska de studerande få grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i löneadministration. Tillämpningen i ett lönerapporteringssystem ska kopplas till ett redovisningssystem.

I kursen ingår följande moment

 • Tolka de lagar och regler som styr löneadministrationen
 • Känna till semesterlagen och beräkna semesterersättning
 • Känna till sjuklönelagen och beräkna sjuklöneavdrag
 • Känna till arbetstidslagen
 • Rapportera löner och andra förmåner i ett löneprogram
 • Göra korrekta löneberäkningar
 • Göra korrekta skatteberäkningar
 • Göra korrekta kontrolluppgifter

Denna kurs ska utveckla den studerandes förmåga att i en föränderlig värld kunna kommunicera på engelska. Efter genomgången kurs ska den studerande kommunicera både skriftligt och muntligt på engelska

I kursen ingår följande moment

 • Skapa affärsdokument på engelska
 • Känna till affärsbegreppens engelska namn
 • Tolka och skapa en årsredovisning på engelska
 • Kommunicera både skriftligt och muntligt när det gäller ekonomiska begrepp på engelska
 • Förstå kulturella skillnader mellan olika länder
 • Upprätta olika typer av budgetar på engelska

Denna kurs ska utveckla den studerandes inblick i en internationell värld och ekonomi.

Växande marknader runt om i världen påverkar den globala handelspolitiken samt svenska företags möjligheter till utveckling utanför Sverige och EU. Det är viktigt att få förståelse för olika kulturella skillnader i en alltmer globaliserad värld.

I kursen ingår följande moment

 • Förstå kulturella skillnader mellan olika länder
 • Skapa ökad förståelse för internationella begrepp och marknader
 • Förstå valutans betydelse för handeln
 • Känna till olika handelspolitiska block
 • Förstå maktförhållanden samt relationer mellan multinationella företag och stater
 • Förstå drivkraften bakom den globaliserade ekonomin
 • Förstå internationella konflikters påverkan på världsekonomi samt dess påverkan på export respektive import

Under LIA A ska den studerande genom praktiskt arbete tillämpa de kunskaper som den studerande fått genom sina teoretiska kurser. Vidare syftar kursen till att den studerande ska få erfarenheter från branschen samt att kunna ta fram en nulägesanalys av sitt LIA-företags verksamhet.

I kursen ingår följande moment

 • Praktiskt lärande i arbetet på LIA-företaget
 • Få en uppfattning om olika yrkesroller i arbetslivet
 • Tillämpa de inhämtade teoretiska kunskaperna praktiskt
 • Göra en beskrivning av företaget, dess omvärld, funktioner, affärs- och verksamhetsidé,

intressenter och marknader

 • Ställa upp och utforma en rapport enligt föreskrivna regler
 • Presentera rapporten både skriftligt och muntligt
 • Kunna opponera på annan studerandes rapport

Under LIA B ska den studerande självständigt utföra arbetsuppgifter på LIA-företaget. Den studerande ska självständigt kunna arbeta med redovisning samt vara väl införstådd med både redovisningsprogram samt bokslutsprogram. Vidare ska den studerande med fördjupade teoretiska kunskaper lösa praktiska problem på LIA-företaget.

I kursen ingår följande moment

 • Tillämpa de fördjupade teoretiska kunskaperna praktiskt på LIA-företaget
 • Vara delaktig i redovisningsarbetet
 • Självständigt kunna utföra analyser och avstämning av balanskonton
 • Vara delaktig i LIA-företagets samtliga arbetsuppgifter
 • Ha kontakt med LIA-företagets kunder
 • Beskriva LIA-företagets dagliga arbete i form av t ex dagbok eller rapport
 • Praktiskt lärande i arbetet på LIA-företaget

Denna kurs ska utveckla den studerandes analys- och problemlösningsförmåga. Den studerande ska lära sig förmågan att arbeta självständigt och i grupp samt kunna dokumentera och redovisa ett projekt. Kursens syfte är att sammanföra de kunskaper och praktiska färdigheter som den studerande erhållit under utbildningen. Examensarbetet syftar till att ge de studerande ett problem att lösa. Denna lösning ska sedan presenteras både muntligt och skriftligt. I examensarbetet ingår bokslut, årsredovisning och deklarationer.

I kursen ingår följande moment

 • Förstå betydelsen av socialt samspel
 • Starta ett AB med de dokument som krävs.
 • Under ett räkenskapsår göra löpande bokföring
 • Avsluta räkenskapsåret med ett komplett bokslut
 • Utifrån bokslutet upprätta en komplett årsredovisning
 • Utifrån årsredovisningen upprätta en deklaration
 • Ställa upp och utforma en rapport
 • Presentera rapporten både skriftligt och muntligt
 • Kunna opponera på annan studerandes rapport

OM OSS

Rosengårdens Utbildning är ett utbildningsföretag som specialiserat sig på ekonomiska utbildningar. Vår målsättning är att tillgodose en kvalificerad utbildning åt våra studenter. Detta uppfylls genom att våra lärare har en gedigen utbildning både som pedagoger och ekonomer. Dessutom arbetar våra lärare nära branschen för att hela tiden vara uppdaterade om nyheter inom redovisningsområdet.

Kontakt

E-post: info@rosengarden.se
Postadress: Janstorp 136, 274 91 Skurup
Telefon: 073-626 95 50, 070-932 96 42